วางแผนการเงิน อายุ 60

วางแผนการเงิน อายุ 60

1. ตั้งเป้าหมาย

ต้องการเงินใช้หลังเกษียณเดือนละเท่าไหร่
คาดหวังว่าจะใช้ชีวิตหลังเกษียณกี่ปี
ต้องการมีเงินออมไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
2. ประเมินสถานการณ์การเงินปัจจุบัน

มีเงินออมอยู่เท่าไหร่
มีหนี้สินอะไรบ้าง
มีรายได้จากอะไรบ้าง
3. วางแผนการออม

ออมเงินเพิ่มเติมเท่าไหร่
ลงทุนเงินออมอย่างไร
กระจายความเสี่ยง
4. ทบทวนแผนเป็นประจำ

ปรับแผนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ตัวอย่างแผน

ออมเงิน 10% ของรายได้ทุกเดือน
ลงทุนเงินออมในกองทุนรวม
ซื้อประกันสุขภาพ
เตรียมเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉิน