การเลือกเสาไฟถนน

โดยทั่วไปเสาไฟถนนจะมีสองรูปแบบ รูปแบบแรก คือ เสาไฟถนนกิ่งเดี่ยว แบบนี้จะสามารถนำไปติดได้ทุกพื้นที่ ทั้งบริเวณเกาะกลางและริมถนน โดยเสาไฟถนนแบบนี้จะมีกิ่งเดียวสามารถหันไปได้ในทิศทางเดียว ซึ่งจะแตกต่างกับเสาไฟถนนกิ่งคู่ แบบกิ่งคู่จะนำไปติดได้แค่บริเวณเกาะกลางเท่านั้น ซึ่งราคาเสาไฟถนนกิ่งเดี่ยวจะมีราคาถูกกว่าเสาไฟถนนแบบกิ่งคู่ ซึ่งหากติดตั้งบริเวณเกาะกลางเราจะขอแนะนำให้ติดตั้งเสาไฟถนนแบบกิ่งคู่ เพื่อความคุ้มค่าประหยัดพื้นที่ และ ช่วยประหยัดพลังงาน

การติดตั้งโคมไฟถนน LED บนเสาไฟถนนถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเสาไฟถนนถือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ยึดติดกับโคมไฟถนน LED ดังนั้นจึงถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ จะต้องมีความแข็งแรงและทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนต่างๆ ทั้งจากยานพาหนะ และภัยธรรมชาติ ซึ่งเสาไฟถนนราคาจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพ และวัสดุที่ใช้ในการผลิต

ขนาดของเสาไฟถนนนั้นจะมีหลากหลายขนาด เช่น เสาไฟถนนสี่เมตร เสาไฟถนนสี่จุดห้าเมตร เสาไฟถนนห้าเมตร ไปจนถึงเสาไฟถนนเก้าเมตร ซึ่งเสาไฟถนนแต่ละประเภทก็จะมีความแตกต่างกันทางด้านขนาดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ในปัจจุบันราคาเสาไฟฟ้าเหล็ก 9 เมตร ถือว่ามีราคาสูงที่สุดในหมวดหมู่ของเสาไฟถนน และถือเป็นเสาไฟถนนที่ได้รับความนิยม และมีความคงทนเป็นอย่างมาก ซึ่งหน่วยงานต่างๆ อาจมีข้อสงสัยในการเลือกซื้อเสาไฟถนน โดยทั่วไปแล้วเราจะคำนึงถึงการติดตั้งที่ควบคู่กับโคมไฟถนน LED หากเลือกเสาไฟถนนที่ไม่เหมาะสมกับโคมไฟถนน LED ก็จะทำให้การส่องสว่างไม่เกิดประสิทธิผล ส่องแสงไม่เต็มที่ อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ดังนั้นจึงควรมีการเลือกเสาไฟถนนที่มีความเหมาะสมพอดีกับโคมไฟถนน LED และ พื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง

ราคาเสาไฟถนนในปัจจุบันจะมีตั้งแต่ถูกไปถึงแพง ในการเลือกเสาไฟถนน ประการแรกให้สังเกตจากสัญลักษณ์มาตรฐานมอก. โดยมาตรฐานมอก. คือ การรับรองว่าเสาไฟถนนรุ่นนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบทั้งขั้นตอนการผลิตและความคงทน ความปลอดภัยในการใช้งาน เพราะการเลือกซื้อเสาไฟถนนถือเป็นการเลือกซื้อที่สำคัญกับประเทศ และคนหมู่มาก หากเลือกซื้อสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ ไม่ทนต่อการสั่นสะเทือนของรถ หรือแผ่นดินไหว ภัยธรรมชาติ ก็จะส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน ดังนั้นก่อนการเลือกซื้อเสาไฟถนนหน่วยงานต่างๆควรมีการศึกษาข้อดีและข้อเสียของเสาไฟถนนและโคมไฟถนน LED แต่ละประเภทเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

นอกจากนี้ประการที่สองให้สังเกตจากความตรง เสาไฟถนนที่ได้มาตรฐานจะต้องเป็นเสาตรงในแนวดิ่งไม่มีการคดหรืองอ มีเท้าแขนที่สามารถถอดหรือประกอบเองได้ เพื่อความคงทนต่อแดด ลม น้ำ และแรงสั่นสะเทือนทั้งจากยานพาหนะ และ ภัยธรรมชาติเสาไฟถนนจะต้องผลิตจากท่อเหล็กปลายเรียวไม่มีรอยต่อ เท้าแขนจะต้องสามารถต่อเข้ากับโคมไฟถนน LED ได้อย่างพอดี อีกทั้งเสาไฟถนนที่ดีจะต้องมีช่องเปิดปิดกันน้ำที่มีไว้เพื่อเก็บไว้ซ่อมบำรุงสายไฟฟ้าที่อยู่ภายในตัวเสาไฟถนน

ในส่วนของการติดตั้งเสาไฟถนนทุกต้นจะต้องติดตั้งในแนวดิ่ง เท้าแขนจะต้องทำมุมฉากกับถนนที่ทำการติดตั้ง นอกจากนี้ขณะทำการติดตั้งควรมีความละเอียดในการติดตั้งโคมไฟถนน LED กับเสาไฟถนน และควรตรวจสอบการติดตั้งว่าทนแต่แรงสั่นสะเทือน และสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ โดยสายไฟที่เชื่อมต่อระหว่างโคมไฟถนน LED จะต้องต่อลงมาในเสาไฟถนนและต้องต่อลงดินทุกต้น เพื่อป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้หากทำการติดตั้งและตรวจสอบความมั่นคงของโคมไฟถนน LED กับกิ่งโคมไฟถนนแล้ว ให้ทำเครื่องหมายระบุหมายเลขของเสาไฟถนน ด้วยระบบตัวเลขแสดงเลขที่ตู้สายไฟ วงจร และเลขที่เสาไฟถนน ไว้ที่ด้านใดด้านหนึ่งของเสาไฟถนน เพื่อง่ายต่อการซ่อมแซมและแก้ไขในกรณีที่เสาไฟถนนเกิดความขัดข้อง หากสังเกตพบว่าเสาไฟถนนไม่ได้มาตรฐานควรรีบแจ้งหน่วยงาน เพื่อทำการซ่อมแซมเสาไฟถนน